De Europese situatie

Naar de eisen die het beeldschermwerk stelt is veel onderzoek gedaan. Dit mondde uit in een Europese richtlijn.

Richtlijn van de Raad der Europese Gemeenschappen van 29 mei 1990 betreffende veiligheid en gezondheid met betrekking tot het werken met beeldschermapparatuur.
(90/270/EEG;PbEG 1990 L156)

In het kort zegt deze richtlijn dat de werkgever verantwoordelijk is voor adequate voorzieningen op de werkplek, zodat de werkplek geen risico's voor de gezondheid en veiligheid van de werknemer oplevert.

Ook dienen werknemers voorlichting te krijgen over de maatregelen die met betrekking hiertoe genomen worden en moeten ze in staat te worden gesteld om een opleiding tbv het beeldschermwerk te volgen.

De Nederlandse situatie

De Europese richtlijn verlangde dat de EEG lidstaten uiterlijk 31/12/1992 hun wetgeving hadden aangepast.

In de Nederlandse wetgeving is de Europese richtlijn overgenomen in het Besluit Beeldschermwerk.

In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) kwamen al voorschriften met betrekking tot beeldschermwerk voor. Daarnaast is in 1989 een wijziging op de Arbowet doorgevoerd waarin de Europese richtlijn is verwerkt.

Werkplekken die reeds in gebruik waren, moesten uiterlijk 1994 voldoen aan de richtlijn, indien dit redelijkerwijs mogelijk was.

De adviezen ter verbetering van de kwaliteit van beeldschermwerken, die in deze voorlichting worden gegeven, zijn ontleend aan de Arbowet en de Europese Richtlijn.

De situatie binnen de RUL

De aanpassing van de werkplekken binnen de RUL aan de richtlijnen, zoals die hiervoor genoemd zijn, vindt gefaseerd plaats.

  • Werknemers met klachten kunnen zonder tussenkomst van de Bedrijfs Gezondheids Dienst (GBGD) vragen om aanpassing van de werkplek.

  • Bij aanschaf of vervanging van beeldschermen zal rekening worden worden gehouden met de benodigde investeringen voor de inrichting van de beeldschermplek.

  • Bestaande werkplekken worden aangepast op basis van, een door de beheerder opgsteld, systematisch investeringsprogramma.

De GBGD (tel 8015) biedt aan alle beeldschermwerkers de mogelijkheid om de ogen te laten onderzoeken. Hiervoor kunt u op het afspraak- spreekuur terecht. Indien blijkt dat u een speciale werkbril nodig heeft, wordt deze door de universiteit verstrekt.

De verplichte inventarisatie en evaluatie van risico's voor veiligheid en gezondheid bij beeldschermwerkers zullen gezamenlijk worden uitgevoerd door
  • de Bedrijfs Gezondheids Dienst (GBGD)

  • de Dienst voor Veiligheid en Milieu (DVM)

  • en de plaatselijke veiligheidsfunctionarissen.

Voor meer informatie zoals een instructievideo of een folder kunt u bij uw veiligheidsfunctionaris terecht.