Hoe staan singles in het leven?

In Nederland zijn er meer dan twee miljoen mensen zonder vaste partner. De media besteden regelmatig aandacht aan singles maar wetenschappelijk onderzoek naar de vraag hoe zij in het leven staan, is nog maar weinig gedaan. Een team van vier Leidse psychologen gaat dat nu doen. Winnie Gebhardt, Margot van der Doef, Emma Massey en Chris Verhoeven, alle vier als onderzoeker verbonden aan de afdeling Klinische- en Gezondheidspsychologie ontwierpen een internetvragenlijst voor alleenstaanden die in een half uur kan worden ingevuld. De gegevens die daaruit komen, worden gebruikt om antwoord te kunnen geven op vragen als: hoe vinden alleenstaanden het om single te zijn, hoe kijken ze tegen relaties aan, hoe tevreden zijn ze, en welke invloed heeft het alleenzijn op hun dagelijks leven?

Levenssatisfactie
Gebhardt, een van de initiatiefneemsters van het onderzoek, legt uit wat het team drijft: 'Er is vrijwel geen informatie over de levenssatisfactie van alleenstaanden voorhanden. Het schaarse onderzoek onder alleenstaanden betreft ofwel mensen die pas een partner hebben verloren, ofwel ouders die alleen voor hun kinderen moeten zorgen. Wij willen graag onderzoek doen onder een veel bredere groep van singles, en er bijvoorbeeld ook mensen bij betrekken voor wie het een bewuste keus is om single te zijn.'

Al duizend lijsten ingevuld
De vragenlijst verscheen een maand geleden op de website www.singlesonderzoek.nl. Tot dusver hebben ruim duizend alleenstaanden de lijst ingevuld, waarvan 800 vrouwen. Van der Doef: 'We zijn aangenaam verrast door dit grote aantal respondenten. Drie kwart van hen heeft bovendien aangegeven over zes maanden ook aan de tweede vragenronde mee te willen doen. Dat is een opmerkelijk hoog percentage. We hopen dan ook dat deze respondenten ook echt de tweede vragenlijst gaan invullen. Ook willen de deelnemers graag op de hoogte gehouden worden van de resultaten van ons onderzoek. Uit vooronderzoek kwam naar voren dat veel mensen meedoen aan het onderzoek omdat ze het ook voor henzelf zinnig vonden. Een van de deelnemers noteerde: "Interessant om in te vullen - het maakt me meer bewust van een aantal dingen."'

Vooral vrouwen reageren
Dat er tot nu toe vooral vrouwen gereageerd hebben, komt volgens Van der Doef doordat de oproep in het damesblad Viva tot heel veel reacties heeft geleid. De oproep is ook geplaatst op een aantal singles-georiënteerde websites, en verscheen ook in Psychologie Magazine, en op de Cosmopolitan website.

De komende maanden worden potentiële kandidaten ook via andere maandbladen op het onderzoek geattendeerd. Met name in bladen die (ook) door mannen gelezen worden, zal de oproep verschijnen. En in Plus Magazine komt een oproep om oudere singles te werven.

Van der Doef: 'Ik hoop wel dat er dan meer mannen gaan reageren, liefst uit verschillende leeftijdscategorieën, want we willen natuurlijk graag een zo compleet mogelijk beeld geven van de singles in Nederland.' Iedereen die het vragenformulier invult maakt overigens kans op een waardebon van honderd, vijfenzeventig of vijftig euro. Ook onder de deelnemers aan het vervolgonderzoek worden opnieuw waardebonnen verloot.

Andere vragen
Het schaarse onderzoek dat wél gedaan is naar het welbevinden van singles, vergelijkt singles met mensen die wel een partner hebben. Het Leidse team wil met dit onderzoek juist meer greep krijgen op de levenssatisfactie van singles als afzonderlijke groep. Daarvoor moet je andere vragen stellen. Waarin onderscheidt de ene single zich van de andere en door welke factoren wordt zijn of haar welbevinden beïnvloed? Is het van belang of het alleenzijn een bewuste keuze is of niet? Hoeveel belang hecht iemand aan het vinden van een partner? Welke voor- en nadelen ziet iemand aan het single zijn, en aan het hebben van een partner? Doet leeftijd ertoe, oftewel zijn oudere alleenstaanden gelukkiger dan jongere of is het juist andersom? En waar wordt dat dan door bepaald? De eerste resultaten van het onderzoek worden in het najaar verwacht.

(8 augustus 2006/DH)