Dr. Heleen Murre-van den Berg hoogleraar Geschiedenis van het moderne wereldchristendom in het bijzonder in het Midden-Oosten

Dr. Heleen Murre-van den Berg is per 1 juni bij de Faculteit der Godgeleerdheid benoemd tot hoogleraar Geschiedenis van het moderne wereldchristendom in het bijzonder in het Midden-Oosten.


Dr. Heleen Murre-van den Berg
'Glokaal'
Murres leeropdracht omvat de niet-westerse vormen van het christendom, zoals die zich hebben ontwikkeld in de moderne periode: in de achttiende maar vooral de negentiende en twintigste eeuw. Dit gebeurde met name in Afrika, Azië en Latijns- Amerika. Deze vormen van christendom hebben als karakteristiek een volledig eigen mix van lokale en globale componenten ('glokaal'). De globale ontwikkelingen die de lokale tendensen beïnvloeden, krijgen in het bijzonder aandacht van Murre. Dit omdat de globale ontwikkelingen in veel analyses worden verwaarloosd, gezien de negatieve interpretatie die eraan wordt gegeven, onder meer in het licht van de kolonisatie.

Midden-Oosten
Daarnaast zal de nieuwe hoogleraar het christendom in één regio, namelijk het Midden-Oosten, in detail bestuderen. Dit christendom is bij uitstek 'glokaal' door de sterke banden met, en de oriëntatie op het wereldwijde christendom in alle variaties, terwijl tegelijkertijd sprake is van onverbrekelijke verbondenheid met de politieke, sociale, culturele en religieuze context van het Midden-Oosten.

Aramees
Murre (Wemeldinge, 1964) is wetenschappelijk gezien in Leiden geboren en getogen. Ze studeerde in 1989 in Leiden af in de Semitische talen en culturen (Hebreeuws, Klassiek Syrisch en Modern Aramees). Na haar afstuderen gaf ze een jaar Aramees bij de opleiding Talen en culturen van het Nabije Oosten, om vervolgens aan haar promotieonderzoek te beginnen. In 1995 promoveerde ze cum laude bij prof.dr. L. van Rompay, op From a Spoken to a Written Language. The Introduction and Development of Literary Urmia Aramaic in the Nineteenth Century.

Universitair docent
Hierna werd Murre bij de Faculteit der Godsdienstwetenschappen aangesteld als universitair docent op het gebied van missiologie en oecumenica. Na een jaar begon ze (in deeltijd) bij Letteren aan het NWO postdoc-project The School of Alqosh. The Literary Culture of the Church of the East between 1550 and 1800, dat deel uitmaakte van het bredere project Culturele interactie in het Midden-Oosten sinds de komst van de islam.

Directeur
In 2001 wachtte Murre een bevordering tot universitair hoofddocent met als aandachtsgebied de geschiedenis van het wereldchristendom. Tegelijkertijd werd zij directeur van het Instituut voor Wereldreligies van de Universiteit Leiden. Deze functie zou ze ruim anderhalf jaar bezetten. In 2004 werd ze voor drie jaar aangesteld als onderwijsdirecteur, nadat ze van 1998-2000 ook al als secretaris van het faculteitsbestuur actief was geweest. In beide periodes speelde ze een belangrijke rol in de vernieuwing van het onderwijs van de Faculteit der Godsdienstwetenschappen.

Beurzen en subsidies
Murre heeft veel beurzen en onderzoekssubsidies verkregen: van NWO kreeg zij een PhD-subsidie, een Talent Stipendium voor een onderzoek aan Harvard University en fondsen voor een postdoc-positie. Verder kreeg ze in het kader van ASPASIA (een subsidie voor UHD-waardige vrouwelijke wetenschappers van het ministerie van OCW) extra fondsen van het CvB van Leiden. Daarnaast heeft ze als onderwijsdirecteur een belangrijke bijdrage geleverd aan het binnenhalen van overheidsfondsen voor de opleiding Islamitische Theologie.

Publicaties
Murre heeft een uitgebreide publicatielijst van 3 boeken (twee als eerste auteur), 31 wetenschappelijke artikelen (als eerste auteur), 3 vertalingen, 24 boekbesprekingen en 19 andere publicaties, waarvan 17 als eerste auteur.

Onderwijs
Murre staat ook bekend als een uitstekend docent, die masterstudenten en promovendi heeft weten te trekken. Tot nu heeft zij als co-promotor drie promovendi naar de verdediging van hun proefschrift begeleid; de laatste promoveert in juni. Twee andere zijn op dit moment in de beginfase van hun onderzoek.

Nevenfuncties
Naast haar reguliere werkzaamheden bekleedde Murre een aantal nevenfuncties, onder meer in Utrecht bij

Daarnaast is ze als editor betrokken bij verschillende series en tijdschriften.

(20 mei 2008/CH)