Werkgroeprooster Faculteit der Rechtsgeleerdheid

choose: English
Semester
Studiegids nr. Onderwijsvak Periode
- - Bachelor - Semester: 1 2022 / 2023
BA-S1 22606608W Arbeidsmarktbeleid WGR 10-11-2022 22-12-2022
BA-S1 22014072W Arbeidsrecht WGR 10-11-2022 23-12-2022
BA-S1 21013006W Beg vd democr rechtsstaat WGR 14-09-2022 19-10-2022
BA-S1 22014024W Bestuursprocesrecht bach WGR 08-11-2022 22-12-2022
BA-S1 22014004W Bestuursrecht WGR 07-09-2022 21-10-2022
BA-S1 22014020W Burgerlijk procesrecht WGR 06-09-2022 13-10-2022
BA-S1 22606706W Business Analytics CTH WGR 08-11-2022 20-12-2022
BA-S1 22064618W Business Analytics WGR 09-11-2022 22-12-2022
BA-S1 22967258W Criminologie voor juristen WGR 22-09-2022 20-10-2022
BA-S1 22989272W Cyber Law WGR 08-11-2022 14-12-2022
BA-S1 22044428W Cybercrime WGR 09-11-2022 23-12-2022
BA-S1 22034202W Directe belastingen I WGR 13-09-2022 20-12-2022
BA-S1 22606602W Economie hoofdl minorE&B WGR 08-09-2022 20-10-2022
BA-S1 22054516W Economie in hoofdlijnen WGR 09-09-2022 21-10-2022
BA-S1 22606610W Economisch beleid in de EU WGR 10-11-2022 22-12-2022
BA-S1 22606702W Entrepren&Innovat CTH WGR 09-09-2022 21-10-2022
BA-S1 22064602W Entrepreneurship&InnovationWGR 08-09-2022 21-10-2022
BA-S1 22024112W Erfrecht WGR 23-09-2022 09-12-2022
BA-S1 22989247W Eur Union Law Foundations WGR 05-09-2022 19-10-2022
BA-S1 22989255W European Asylum Law WGR 18-11-2022 16-12-2022
BA-S1 22989204W European Migration Law WGR 20-09-2022 18-10-2022
BA-S1 22014008W Europees recht WGR 08-11-2022 21-12-2022
BA-S1 22606606W Finan-economisch beleid WGR 12-09-2022 21-10-2022
BA-S1 22074710W Financial Law WGR 07-09-2022 19-10-2022
BA-S1 22034220W Fiscale ethiek WGR 10-11-2022 22-12-2022
BA-S1 22034222W Formeel belastingrecht WGR 13-09-2022 19-12-2022
BA-S1 22612088W Gender, Race, Intersection WGR 07-09-2022 19-10-2022
BA-S1 22024120W Gesch vh Europ goederenr WGR 08-11-2022 21-12-2022
BA-S1 22989274W Global European Labour Law WGR 08-09-2022 01-12-2022
BA-S1 22014018W Goederenrecht WGR 14-09-2022 14-10-2022
BA-S1 22621068W Hcl, Role of Intern Actors:WGR 10-11-2022 22-12-2022
BA-S1 22024110W Huwelijksvermogensrecht WGR 21-09-2022 07-12-2022
BA-S1 22989277W Immigration Integr Non-Dis WGR 07-11-2022 13-12-2022
BA-S1 21013012W Inl intern publiekrecht WGR 08-11-2022 20-12-2022
BA-S1 21013024W Inleiding burgerlijk recht WGR 15-09-2022 16-12-2022
BA-S1 21043402W Inleiding criminologie WGR 28-09-2022 30-11-2022
BA-S1 22967274W Inleiding internetrecht WGR 09-09-2022 14-10-2022
BA-S1 21013004W Inleiding recht WGR 15-09-2022 20-10-2022
BA-S1 21043404W Inleiding rechtspsychologi WGR 10-11-2022 22-12-2022
BA-S1 21013010W Inleiding strafrecht WGR 11-11-2022 23-12-2022
BA-S1 22612014W Innovatie ih advocatenkant WGR 10-11-2022 22-12-2022
BA-S1 22074722W Int Corp Insolvency Law WGR 11-11-2022 23-12-2022
BA-S1 22989260W Int tax law multin enterpr WGR 05-09-2022 20-10-2022
BA-S1 22606604W Intern econom betrekkingen WGR 08-09-2022 20-10-2022
BA-S1 22967253W Jur asp kindermishandeling WGR 14-09-2022 20-10-2022
BA-S1 22606612W Klimaatbeleid circ economieWGR 09-11-2022 21-12-2022
BA-S1 22989276W Law, Governance and DevelopWGR 06-09-2022 20-10-2022
BA-S1 22989279W Law, Sharia&Gov MENA WGR 07-11-2022 09-12-2022
BA-S1 22606704W Marketing Management CTH WGR 07-09-2022 20-10-2022
BA-S1 22064606W Marketing Management WGR 07-09-2022 21-10-2022
BA-S1 22054504W Marktwerkingsvraagstukken WGR 08-11-2022 20-12-2022
BA-S1 22044402W Methoden & technieken II WGR 14-09-2022 22-12-2022
BA-S1 22034210W Moot Court Fiscaal WGR 09-09-2022 07-12-2022
BA-S1 22074704W Moot Court IBL WGR 09-09-2022 09-12-2022
BA-S1 22024114W Moot Court Notarieel WGR 09-09-2022 08-12-2022
BA-S1 22989208W Moot Court Public Int Law WGR 23-09-2022 09-12-2022
BA-S1 22014002W Onderneming en recht WGR 12-09-2022 21-12-2022
BA-S1 22612078W Onderz naar Recht id samen WGR 06-09-2022 18-10-2022
BA-S1 22044418W Ontstaan en ontw v crim ge WGR 16-09-2022 14-10-2022
BA-S1 22064614W People and Organizations WGR 10-11-2022 22-12-2022
BA-S1 22014074W Pers-, familie- & erfrecht WGR 08-11-2022 22-12-2022
BA-S1 22612084W Policy coherence WGR 08-09-2022 20-10-2022
BA-S1 22044420W Preventie en straffen WGR 05-09-2022 12-10-2022
BA-S1 22074706W Principles of EconomicsIBL WGR 10-11-2022 23-12-2022
BA-S1 22989275W Privacy & Data Protection WGR 09-11-2022 14-12-2022
BA-S1 22989248W Prot Human Rights Europe WGR 09-11-2022 09-12-2022
BA-S1 22014006W Rechtsecon (rgl+fisc) WGR 07-09-2022 21-10-2022
BA-S1 22014026W Rechtsfilosofie I WGR 07-11-2022 12-12-2022
BA-S1 22044406W Rechtshandhaving en politi WGR 06-09-2022 20-10-2022
BA-S1 22044426W Rechtssociologie (crim) WGR 10-11-2022 23-12-2022
BA-S1 22014022W Strafprocesrecht WGR 13-09-2022 02-12-2022
BA-S1 22606806W Tax in the Boardroom WGR 09-09-2022 21-10-2022
BA-S1 22606802W Taxing for the Common Good WGR 08-09-2022 20-10-2022
BA-S1 22612080W Terrorisme en -bestrijding WGR 09-11-2022 21-12-2022
BA-S1 22044404W Theoretische criminologie WGR 08-09-2022 22-12-2022
BA-S1 22054506W Trade & Fin in Global Econ WGR 16-09-2022 21-10-2022
         
- - Master - Semester: 1 2022 / 2023
MA-S1 23012414W Arbeidsovereenkomstenrecht WGR 09-09-2022 07-10-2022
MA-S1 23011324W Bijzonder straf(proc)recht WGR 30-11-2022 21-12-2022
MA-S1 23011004W Burgerlijk recht - practic WGR 28-10-2022 18-01-2023
MA-S1 23012128W Cap Sel of Eur Law-Priv WGR 18-10-2022 15-12-2022
MA-S1 23083808W Childrens Rights WGR 08-09-2022 06-10-2022
MA-S1 23011222W Cnst vrst EU context-priv+ WGR 25-10-2022 23-12-2022
MA-S1 23012404W Collectief arbeidsrecht WGR 20-10-2022 17-11-2022
MA-S1 23073712W Comp Crim Jus Res Meth WGR 07-09-2022 16-11-2022
MA-S1 23011054W Comparative Civil ProcedureWGR 14-11-2022 12-12-2022
MA-S1 23053512W Crim en bewijswaardering WGR 09-09-2022 11-11-2022
MA-S1 23012124W EU Inst Law&Gen Prin EU LawWGR 09-09-2022 03-11-2022
MA-S1 23012116W Eur Protec of Hum Rights WGR 09-09-2022 07-10-2022
MA-S1 23012177W Europes Area of Freedom WGR 25-11-2022 09-12-2022
MA-S1 23034072W Fiscaal-economisch beleid WGR 22-09-2022 13-10-2022
MA-S1 23045114W Forensische accountancy WGR 29-11-2022 20-12-2022
MA-S1 23053504W Forensische psychiatrie WGR 17-10-2022 19-12-2022
MA-S1 23093902W Foundations of Law Society WGR 08-09-2022 17-11-2022
MA-S1 23011320W Fundamenten WGR 07-09-2022 05-10-2022
MA-S1 23011118W Fusies en overnames WGR 14-11-2022 22-12-2022
MA-S1 23063610W Handhavingsstrategieën WGR 04-10-2022 19-12-2022
MA-S1 23011188W IE Merken- en handelsnaamr WGR 18-10-2022 17-11-2022
MA-S1 23010014W ILS-Arbeidsr id ondernemingWGR 12-09-2022 04-10-2022
MA-S1 23010010W ILS-Global law: WGR 07-09-2022 05-10-2022
MA-S1 23010008W ILS-Grondwet in perspectiefWGR 06-09-2022 05-10-2022
MA-S1 23010012W ILS-Ondern- & insolv recht WGR 08-09-2022 06-10-2022
MA-S1 23010006W ILS-Rechtshandhaving WGR 08-09-2022 30-09-2022
MA-S1 23010002W ILS-Reg, gedrag&priv recht WGR 06-09-2022 07-10-2022
MA-S1 23034018W Inkomstenbelasting WGR 13-09-2022 11-10-2022
MA-S1 23012208W Int Dispute Settlement WGR 28-10-2022 18-11-2022
MA-S1 23012238W Intern Law in Context: WGR 15-09-2022 29-09-2022
MA-S1 23034004W Intern belastingrecht II WGR 12-09-2022 12-12-2022
MA-S1 23012210W International Criminal Law WGR 30-11-2022 23-12-2022
MA-S1 23083816W Jeugdbescherm&jeugdhulp WGR 20-10-2022 17-11-2022
MA-S1 23083804W Jeugdrecht - prac WGR 28-11-2022 27-01-2023
MA-S1 23083818W Kind en migratie WGR 24-10-2022 14-11-2022
MA-S1 23061008W Lawmaking Politics Society WGR 16-09-2022 07-10-2022
MA-S1 23093904W Legal Pluralism Global S N WGR 21-10-2022 18-11-2022
MA-S1 23011262W Mediar en info samenl WGR 16-11-2022 21-12-2022
MA-S1 23063604W Org in de rechtshandh WGR 11-11-2022 21-12-2022
MA-S1 23011224W Overheidsaansprakelijkheid WGR 21-10-2022 18-11-2022
MA-S1 23012406W Pensioenr&soc zekerh recht WGR 18-11-2022 23-12-2022
MA-S1 23083802W Pers- en fam recht minderj WGR 09-09-2022 07-10-2022
MA-S1 23011122W Prac: Corporate Litigation WGR 04-11-2022 23-12-2022
MA-S1 23012402W Practicum: Arbeidsrecht WGR 17-10-2022 19-12-2022
MA-S1 23023020W Privatissimum notarieel recWGR 05-09-2022 11-10-2022
MA-S1 23012204W Public International Law WGR 15-09-2022 11-11-2022
MA-S1 23012002W Rechtsmethodologie - priv WGR 09-09-2022 18-11-2022
MA-S1 23012012W Rechtstheorie & int publie WGR 20-10-2022 17-11-2022
MA-S1 23012006W Rechtstheorie & publiekrec WGR 25-11-2022 23-12-2022
MA-S1 23012010W Rechtstheorie & strafrecht WGR 24-11-2022 22-12-2022
MA-S1 23053514W Risicotaxatie WGR 06-09-2022 04-10-2022
MA-S1 23011322W Sanctierecht WGR 19-10-2022 16-11-2022
MA-S1 23011310W Straf(proces)recht - priv WGR 27-09-2022 13-12-2022
MA-S1 23093906W The Rule of Man Rule of LawWGR 30-11-2022 22-12-2022
MA-S1 23012176W The Union in the World WGR 19-10-2022 16-11-2022
MA-S1 23093908W Thesis Proposal WGR 30-11-2022 21-12-2022
MA-S1 23011018W Togapraktijk civ - practic WGR 28-10-2022 18-01-2023
MA-S1 23063602W Veiligheidsbeleid WGR 06-09-2022 15-11-2022
MA-S1 23034020W Vennootschapsbelasting WGR 08-11-2022 20-12-2022
MA-S1 23011230W Verd bestuursprocesrecht WGR 09-09-2022 07-10-2022
MA-S1 23034022W Verdieping BTW-prof v WGR 23-11-2022 21-12-2022
MA-S1 23011261W Vreemdelingenrecht WGR 01-12-2022 22-12-2022