Werkgroeprooster Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden dd. vr 3 feb. 2023

Vaknaam Studiegidsnummer Instituut Aanm. Max
cap.
Perc.
vol
Loopbaan: Bachelor / semester: 2
AI and Digital Skills WGR 22606910W MET 13 30 40%
Aerospace Law WGR 22989240W PUB 46 50 90%
Argumenteren voor juristen WGR 22967255W MET 45 45 90%
BTW en overdrachtsbelastingWGR 22034206W FEV 0 0  
Bedrijfseconomie (fisc) WGR 22034204W FEV 125 135 90%
Bedrijfseconomie (not) WGR 22024108W FEV 121 130 90%
Belastingrecht WGR 21013020W FEV 96 120 70%
Beroepsethiek v juristen WGR 22967251W MET 44 45 90%
Blockchain - WGR 22612086W FEV 0 0  
Border Criminologies WGR 22989710W MET 34 40 80%
Business Accounting WGR 22074708W FEV 85 100 80%
Comparative Corporate Law WGR 22074724W PRI 80 80 90%
Comparative Tax Law WGR 22989280W FEV 24 60 30%
Competition Law WGR 22074718W PUB 72 80 80%
Criminalistics WGR 22989212W S&C 40 40 90%
Criminolog vaardigheden WGR 21043406W S&C 7 0 VOL
Current Issues Eur Integr WGR 22989283W PUB 28 40 60%
Daders WGR 21043414W S&C 183 60 VOL
Defensie, veiligh en moral WGR 22967276W S&C 88 88 90%
Directe belastingen II WGR 22034216W FEV 0 0  
EU Internal Market Law WGR 22074714W PUB 85 90 90%
EU Law: The 4 Freedoms WGR 22989237W PUB 30 30 90%
Economic Policy in the EU WGR 22054514W FEV 69 70 90%
Entrepren Management or vakWGR 21013087W FEV 86 0 VOL
Entrepreneurial Finance WGR 22064622W FEV 153 153 90%
Entrepreneurial FinanceCTH WGR 22606710W FEV 58 70 80%
Europa in de praktijk WGR 22967245W PUB 0 0  
Great books (10ec) WGR 22613014W MET 15 0 VOL
Great books (5ec) WGR 22613028W MET 16 0 VOL
Grondsl van het recht or vWGR 21013088W MET 657 180 VOL
Hcl Ondern.schap en psych WGR 22621060W FEV 24 0 VOL
Hcl, Algoritmische besluitvWGR 22621070W FRE 16 0 VOL
Hervorming soc regelgeving WGR 22054512W FEV 36 60 50%
Inl Europees recht WGR 21013014W PUB 947 220 VOL
Inleiding bestuursrecht WGR 21013016W PUB 1039 200 VOL
Inleiding jeugdrecht WGR 22967252W PRI 115 105 VOL
Inleiding sociologie WGR 21043410W S&C 4 0 VOL
Intern Business Law Or co WGR 21013076W PRI 78 0 VOL
Intern belastingrecht WGR 22034218W FEV 0 0  
Internet, intell eigendom WGR 22967734W PRI 43 50 80%
Intr Int Human Rights Law WGR 22989262W PUB 51 50 VOL
Intr to Eur Comp Law WGR 22989234W PUB 31 35 80%
Law Artificial IntelligenceWGR 22989278W MET 78 80 90%
Law and Culture WGR 22989246W MET 46 60 70%
Law and Governance in Afri WGR 22967213W MET 31 50 60%
Law and Governance in Asia WGR 22989256W MET 40 50 70%
Law and Society in Japan WGR 22989270W MET 34 50 60%
M&T vd rechtswetenschap WGR 21013022W MET 152 165 90%
Materieel strafrecht WGR 22014012W S&C 1095 1125 90%
Methoden & techn I crim WGR 21043412W S&C 166 0 VOL
Misdaad en straf in Ned&E WGR 22612090W S&C 23 0 VOL
Moot Court WGR 22014010W MET 656 656 90%
Negotiation & Mediation WGR 22064620W FEV 169 210 80%
Omgevingscriminologie WGR 22044412W S&C 170 175 90%
Onderzoeksvaardigh id crim WGR 22044424W S&C 140 140 90%
Onroerendgoedrecht I WGR 22024122W PRI 0 0  
Onroerendgoedrecht II WGR 22024124W PRI 0 0  
Personen- en familierecht WGR 22024106W PRI 98 0 VOL
Politiek staatsrecht WGR 22967238W PUB 19 30 60%
Practicum verkl criminolog WGR 22044414W S&C 137 140 90%
Psychology for Lawyers WGR 22613040W FEV 23 0 VOL
Public International Law WGR 22014028W PUB 918 935 90%
Recht en economie or vak WGR 21013081W FEV 52 0 VOL
Recht in de multic samenl WGR 22967265W MET 37 50 70%
Recht&Lit: Reflectie WGR 22967267W MET 28 30 90%
Rechtseconomie (Re&Ec) WGR 22054510W FEV 43 60 70%
Rechtseconomie (crim) WGR 22044416W FEV 144 150 90%
Rechtsfilosofie II WGR 22014078W MET 292 330 80%
Rechtsstaat en dem (trans) WGR 22967732W MET 12 30 30%
Romeins recht WGR 21013026W MET 216 225 90%
Romeins recht-Goederenr WGR 22967012W MET 0 30  
Slachtoffers WGR 21043416W S&C 38 60 60%
Sociaal r, arbeidsr & reor WGR 22967723W PUB 15 30 40%
Sociale zekerheid WGR 22054508W FEV 59 60 90%
Staatsrecht WGR 22014016W PUB 0 0  
Strategic Man & Leader CTH WGR 22606708W FEV 57 70 80%
Strategic Man & Leadership WGR 22064624W FEV 155 190 80%
Techn&Soc:Values&Norms WGR 22989271W MET 55 70 70%
Technologie en privaatrechtWGR 22967272W PRI 39 50 70%
Telecommunicatierecht WGR 22967270W MET 26 50 50%
Turn Man and Bank Law CTH WGR 22606712W FEV 55 70 70%
Turn Man and Bank Law WGR 22064616W FEV 134 160 80%
Uitleg en overtuiging WGR 22612066W MET 20 0 VOL
Venn- en rechtspersonenrec WGR 22024118W PRI 0 0  
Verbintenissenrecht WGR 22014014W PRI 1000 1140 80%
Verg en intern privaatrech WGR 22014076W MET 383 390 90%
Vertrouwen jongeren WGR 22613038W MET 17 0 VOL
Wetenschapsfilosofie WGR 22044410W S&C 161 160 VOL
Loopbaan: Master / semester: 2
Belastingverdragen WGR 23034071W FEV 0 0  
Bijzonder bestuursr (not) WGR 23023018W PUB 43 60 70%
Binnenl bestuur en decent WGR 23011234W PUB 0 0  
Burgerlijk procesrecht WGR 23011012W PRI 0 0  
Burgerlijk recht-privatiss WGR 23011006W PRI 0 0  
Cap sel Ondernemingsrecht WGR 23011190W PRI 50 60 80%
Chal Glob,Migr Cross-B ElecWGR 23093971W MET 11 40 20%
Contemp Issues PIL - priv WGR 23012234W PUB 127 180 70%
Courts and Sentencing WGR 23073720W S&C 27 30 80%
Current Issues in L&S Elec WGR 23093973W MET 5 30 10%
De jeugdige&straf(proces)r WGR 23083820W PRI 46 56 80%
Disputing Deconstructed WGR 23093912W MET 22 40 50%
EU Intern Market&Comp Law WGR 23012132W PUB 75 89 80%
Ethiek WGR 23012014W MET 43 70 60%
Eur Law in Practice - Prac WGR 23012130W PUB 0 0  
Europ vh best r-priv+prac WGR 23011232W PUB 50 90 50%
Europees belastingrecht WGR 23034016W FEV 0 0  
Europees strafrecht WGR 23011318W S&C 74 100 70%
Eval van criminaliteitbel WGR 23063614W S&C 22 30 70%
Financieel recht - prac WGR 23012308W PRI 18 40 40%
Financieel recht - priv WGR 23012306W PRI 18 50 30%
Gesch rechtsfil & ethiek-p WGR 23012004W MET 44 70 60%
Insolventierecht WGR 23011182W PRI 68 70 90%
Int Hum rights Law Today's WGR 23012236W PUB 131 135 90%
Int privaatrecht civiel WGR 23011024W PRI 85 90 90%
Int privaatrecht notarieel WGR 23023024W PRI 46 49 90%
Jeugdrecht - priv WGR 23083810W PRI 46 48 90%
Kind en internet-prof vak WGR 23083875W MET 22 24 90%
Law & practice intern org- WGR 23012216W PUB 134 138 90%
Legal Perspectives GMD WGR 23991004W PUB 21 0 VOL
Omgevingsrecht WGR 23011263W PUB 47 60 70%
Ondernemingsrecht - priv WGR 23011112W PRI 0 0  
Overdrachts- en omzetbelas WGR 23023014W PRI 49 60 80%
Privatissimum: ArbeidsrechtWGR 23012408W PUB 0 0  
Procederen in arbeidszaken WGR 23012412W PUB 35 60 50%
Prosecution and Diversion WGR 23073722W S&C 27 30 80%
Public and Private PolicingWGR 23073718W S&C 28 30 90%
Punishment and Prisons WGR 23073724W S&C 27 30 80%
Rechtstheorie & civiel rec WGR 23012008W MET 44 70 60%
Regulation Compliance Elec WGR 23093972W MET 9 30 20%
Researching Law in Society WGR 23093910W MET 18 40 40%
Straf(proces)recht - pract WGR 23011304W S&C 60 90 60%
Strafrechtelijk bewijs WGR 23011326W S&C 68 100 60%
Verdieping Cold Cases WGR 23991002W S&C 16 0 VOL
Wetgevingsvraagstukken WGR 23011264W PUB 37 40 90%

Back to top ↑